公共衛生 công cộng vệ sinh
♦ Khoa học và phương thức tập thể giúp cho mọi người ngăn ngừa bệnh tật, giữ gìn sức khỏe.