緯書 vĩ thư
♦ Sách mượn nghĩa kinh để luận về phù phép điềm ứng, gồm có thất vĩ bảy bộ: Dịch vĩ , Thư vĩ , Thi vĩ , Lễ vĩ , Nhạc vĩ , Xuân thu vĩ , Hiếu Kinh vĩ . Tương truyền là chi lưu của kinh, cũng do tay đức Khổng Tử làm cả. Người sau thấy trong sách có nhiều câu nói về âm dương ngũ hành nên mới gọi sự chiêm nghiệm xấu tốt là đồ vĩ hay sấm vĩ .