雞姦 kê gian
♦ Kê gian : hành vi cùng là đàn ông (nam tính) dâm dục với nhau. § Cũng gọi là nam phong .