便嬛 tiện huyên
♦ Khéo đẹp, khinh xảo. ◇Tư Mã Tương Như : Tịnh trang khắc sức, tiện huyên xước ước , 便 (Thượng lâm phú ) Trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp thướt tha.