弔民伐罪 điếu dân phạt tội
♦ Đem quân đánh phạt kẻ có tội, để vỗ về trăm họ. ◇Tống Thư : Hưng vân tán vũ, úy đại hạn chi tư, điếu dân phạt tội, tích hậu kỉ chi tình , , , (Tác lỗ truyện luận ).