不下 bất hạ
♦ Không dưới, không ít hơn. ◇Dương Sóc : Bát niên lai, đan đan giá cá loạn nhân khanh mai đích tử nhân bất hạ lục thiên , (Loạn nhân khanh ).
♦ Không kém, không thua gì. ◇Lưu Quang Đệ : Vân kim đông tỉnh hạn, bất hạ tây tỉnh hoang , 西 (Mĩ tửu hành ).
♦ Không nổi, không được. ◇Hậu Hán Thư : Thiệu khiển tướng Thôi Cự Nghiệp tương binh sổ vạn công vi Cố An bất hạ, thối quân nam hoàn , 退 (Công Tôn Toản truyện ).