綜合 tống hợp
♦ Gom góp. ◎Như: tống hợp đại gia đích ý kiến gom góp ý kiến mọi người.
♦ Tổng hợp. § Đối lại với phân tích .