千官 thiên quan
♦ Quan viên rất nhiều. ◇Lỗ Tấn : Trần hải thương mang trầm bách cảm, Kim phong tiêu sắt tẩu thiên quan , (Hợi niên tàn thu ngẫu tác ).