生薑 sinh khương
♦ Gừng sống (chưa nấu chín). § Có nộn khương lão khương .