陂陀 pha đà
♦ Không bằng phẳng, gồ ghề, gập gềnh, không thuận lợi. ◇Tư Mã Tương Như : Bãi trì pha đà, hạ chúc giang hà , (Tử Hư phú ).