逃不出手掌心 đào bất xuất thủ chưởng tâm
♦ Không cách nào thoát khỏi bị người khác khống chế. ◎Như: nhĩ đào bất xuất thủ chưởng tâm đích, bất yếu vọng tưởng đào tẩu , .