怪傑 quái kiệt
♦ Người tài trí lạ lùng. ☆Tương tự: kì nhân . ◎Như: đồng học tại điền kính bỉ tái biểu hiện đặc biệt ưu dị, nhân xưng thể đàn quái kiệt , . ◇Niếp Cám Nỗ : Tha bất thị không tưởng gia, dã bất thị thập ma tư tưởng giới đích quái kiệt chi loại , (Lỗ Tấn, tư tưởng cách mệnh dữ dân tộc cách mệnh đích xướng đạo giả , ).