一見如故 nhất kiến như cố
♦ Mới gặp mà thấy như bạn cũ. § Cũng nói nhất kiến như cựu . ◇Nho lâm ngoại sử : Lưỡng vị đô bất tất khiêm, bỉ thử cửu ngưỡng, kim nhật nhất kiến như cố , , (Đệ nhị bát hồi).