著想 trước tưởng
♦ Lo nghĩ, lo tính, nghĩ cho. ◎Như: tha thị vị nhĩ đích kiện khang trước tưởng, tài hội khổ khẩu bà tâm đích khuyến nhĩ thiểu hát điểm tửu , .