苦口婆心 khổ khẩu bà tâm
♦ Khẩn thiết chân thành, hết sức khuyên nhủ người khác. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Giá đẳng nhân nhược bất đắc cá hiền phụ huynh, lương sư hữu khổ khẩu bà tâm đích thành toàn tha, hoán tỉnh tha, khả tích na chí tính kì tài, chung quy danh huy thân bại , , , , (Đệ nhất lục hồi).