一片婆心 nhất phiến bà tâm
♦ Một tấm lòng khẩn thiết khuyên bảo như người bà từ ái. ◎Như: tha tuy nhiên lao thao liễu điểm, đãn dã thị vị liễu nhĩ hảo. Niệm tại tha đích nhất phiến bà tâm, nhĩ hảo đãi thính cá kỉ cú ba , . , .