回鶻 hồi cốt
♦ Tên một nước ngày xưa, thuộc vùng ngoại Mông Cổ bây giờ. § Cũng viết là Hồi Hột .