申辦 thân bạn, thân biện
♦ Xin làm ứng viên thiết lập, tổ chức. ◎Như: thân bạn áo vận hội (Tiếng Anh: bid for the olympic games).