東道 đông đạo
♦ Vốn nghĩa là đặt tiệc đãi khách. Sau chỉ chủ nhân mời khách. ◇Thông tục biên : Thế tục vị chủ nhân viết đông gia, cụ thương khoản khách viết tác đông đạo , (Giao tế ). § Xem đông đạo chủ .