莫名其妙 mạc danh kì diệu
♦ Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ. ◇Cận thập niên chi quái hiện trạng : Ngã đảo mạc danh kì diệu, vi thậm hốt nhiên đại thỉnh khách khởi lai? , (Đệ ngũ hồi).
♦ ☆Tương tự: mạc minh kì diệu , bất minh sở dĩ .
♦ ★Tương phản: hoảng nhiên như ngộ .