伏日 phục nhật
♦ Từ mùa hè trở đi, mỗi mười ngày là một phục, có ba thứ: sơ phục , trung phục mạt phục , tổng cộng ba mươi ngày, là thời kì nóng nhất trong năm.