行乞 hành khất
♦ Ăn mày, người ăn xin. ◇Quản Tử : Lộ hữu hành khất giả, tắc tương chi tội dã , (Khinh trọng kỉ ).
♦ (Chỉ nhà sư) cầm bát xin bố thí. ◇Di Giáo Kinh : Hà huống xuất gia nhập đạo chi nhân vị giải thoát cố tự giáng kì thân nhi hành khất da? ?