中意 trung ý
♦ Ý trong lòng. ◇Vi Ứng Vật : Tân tri tuy mãn đường, Trung ý pha vị tuyên 滿, (Quảng Lăng ngộ mạnh cửu vân khanh ).
♦ Vừa ý, mãn ý. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Trân tứ ý xa hoa, khán bản thì kỉ phó sam mộc bản giai bất trung ý , , (Đệ thập tam hồi) Giả Trân tha hồ phung phí, coi đến áo quan thì thứ gỗ nào cũng không vừa ý. § Xem chung ý .