鍾意 chung ý
♦ Vừa ý, mãn ý, thích ý. § Sau này thường viết thành trung ý .