食物 thực vật
♦ Đồ ăn và những thứ khác. ◇Sử Kí : Tần Chiêu Vương (...) gia tứ tướng quốc Ứng Hầu thực vật nhật ích hậu (...) (Phạm Thư Thái Trạch truyện ) Vua Tần Chiêu Vương (...) lại thưởng cho tướng quốc Ứng Hầu lương thực và các vật khác mỗi ngày càng nhiều hơn. ◇Nguyên Chẩn : Thực vật phong thổ dị, Khâm trù thì tiết thù , (Thù Lạc Thiên tảo hạ ).
♦ Riêng chỉ đồ ăn. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Hữu nhất cá tư phiến, chuyên môn phiến thổ (nha phiến) ... trang tại đàn tử lí diện, phong liễu khẩu, niêm liễu trà thực điếm đích chiêu chỉ, đương tố thực vật chi loại , ()..., , , (Đệ thập nhị hồi).
♦ Ăn lương thực. ◇Vương Sung : Biến phục chi gia, kiến kì (thực cốc trùng) hi xuất, xuất hựu thực vật, tắc vị chi tai , (), , (Luận hành , Thương trùng ).