六出 lục xuất
♦ Bông tuyết. § Vì bông tuyết (hình lục giác) có sáu cánh. ◇Thái bình ngự lãm : Phàm thảo mộc hoa đa ngũ xuất, tuyết hoa độc lục xuất. Tuyết hoa viết "anh" , . (Quyển tam lục thất dẫn "Hàn thi ngoại truyện" ).
♦ Chỉ hoa có sáu cánh. ◇Đoạn Thành Thức : , . : , , (Dậu dương tạp trở , Quảng động thực chi tam ).
♦ Thời xưa phụ nữ có bảy điều gọi là: thất xuất , phạm phải sẽ bị ruồng bỏ. Chỉ có đế vương, vợ vua chư hầu, không con không bị xuất, gọi là: lục xuất . ◇Nghi lễ : "Xuất thê chi tử vi mẫu", Đường Giả Công Ngạn sơ: Thất xuất giả, vô tử nhất dã, dâm dật nhị dã, bất sự cữu cô tam dã, khẩu thiệt tứ dã, đạo thiết ngũ dã, đố kị lục dã, ác tật thất dã. Thiên tử, chư hầu chi thê vô tử bất xuất, duy hữu lục xuất nhĩ "", : , , , , , , , . , , (Tang phục ).