潭沱 đàm đà
♦ Bồng bềnh, trôi nổi (theo sóng nước). ◇Đỗ Phủ : Xuân quang đàm đà Tần Đông Đình, Chử bồ nha bạch thủy hạnh thanh , (Túy ca hành ).