目擊耳聞 mục kích nhĩ văn
♦ Tự mắt thấy, tự tai nghe. ◇Vô danh thị : Tự thử a! Thâm vi bại hoại cương thường, toàn vô nghĩa lí, thương tận liễu nhân luân phong hóa. Tự thử giá bàn, chẩm sanh mục kích nhĩ văn ! , , . , (Ngư tiều nhàn thoại , Đệ tứ chiết).