打醮 đả tiếu
♦ Lập đàn cầu phúc giải trừ tai ương. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Phu nhân lâm hành, tận xuất phòng trung thoa xuyến y sức chi loại, cập sở tàng bảo ngoạn ước sổ thiên kim, bố thí các am viện tự quan, đả tiếu phần hương dĩ tư vong nhi Vương Bàng minh phúc , , , , ? (Ảo tướng công ẩm hận bán san đường ).