經月 kinh nguyệt
♦ Thời kì mặt trăng qua lần thứ nhất ngày đầu tháng và ngày rằm, suốt tháng, cả tháng. § Xem sóc vọng . ◇Cảnh thế thông ngôn : Tô Lão Tuyền kiến An Thạch y phục cấu tệ, kinh nguyệt bất tẩy diện, dĩ vi bất cận nhân tình, tác "Biện gian luận" dĩ thứ chi , , , "" (Ảo tướng công ẩm hận bán san đường ).