得隴望蜀 đắc lũng vọng thục
♦ Tỉ dụ lòng tham không đáy, không biết thế nào là đủ. § Xem: kí đắc Lũng, phục vọng Thục , . ◇Hồng Lâu Mộng : Hương Lăng tiếu đạo: "Hảo cô nương, nhĩ sấn trước giá cá công phu, giáo cấp ngã tác thi bãi!" Bảo Thoa tiếu đạo: "Ngã thuyết nhĩ đắc Lũng vọng Thục ni!" : ", , !" : "" (Đệ tứ bát hồi) Hương Lăng cười nói: "Cô ơi! Nhân dịp này, cô dạy tôi làm thơ nhé!" Bảo Thoa cười nói: "Chị thật là được đất Lũng lại mong đất Thục."