既得隴, 復望蜀 kí đắc lũng, phục vọng thục
♦ Tỉ dụ lòng tham không đáy, được voi đòi tiên. § Điển cố: ◇Đông Quan Hán kí : Tây Thành nhược hạ, tiện khả tương binh nam kích Thục Lỗ. Nhân khổ bất tri túc, kí bình Lũng, phục vọng Thục 西, 便. , , (Ngôi Hiêu Tái truyện ) Nếu hạ được Tây Thành, có thể đem quân đánh Thục Lỗ. Người ta khổ tâm vì không biết thế nào là đủ, dẹp yên được Lũng Tây, lại muốn nhắm lấy đất Thục.