桑中 tang trung
♦ § Kinh Thi về Trịnh Phong có bài thơ Tang trung chê kẻ dâm bôn. Vì thế kẻ dâm bôn gọi là tang trung chi ước , hay tang bộc , ta dịch là "trên bộc trong dâu", đều là chê thói dâm đãng cả.