月經 nguyệt kinh
♦ Kinh nguyệt đàn bà. § Cũng gọi là: nguyệt tín , nguyệt sự .