經期 kinh kì
♦ Thời kì, từ ba tới năm ngày trong tháng, đàn bà có kinh nguyệt. ◇Cảnh Nhạc toàn thư : Phàm phụ nhân đãn ngộ kinh kì, tắc tất tác thống, hoặc thực tắc ẩu thổ, chi thể khốn quyện , , , (Kinh kì phúc thống ).