應酬 ứng thù
♦ Giao vãng, qua lại. ☆Tương tự: hàn huyên , giao tế , thù tạc . ◇Lục Du : Lão lai vạn sự lãn, Bất độc phế ứng thù , (Vãn thu nông gia thi ) Già đến muôn sự đều biếng nhác, Chẳng riêng việc thôi không muốn giao vãng thù tạc nữa đâu.
♦ Ứng tiếp. ◇Trương Đạo Hiệp : Ứng thù đô bất hạ, Nhất lĩnh thị mai hoa , (Lĩnh mai ).
♦ Miễn cưỡng ứng phó. ◇Lão Xá : Thụy Phong độc tự hồi đáo gia trung, ứng thù công sự tự đích hướng tổ phụ hòa mẫu thân vấn liễu an , (Tứ thế đồng đường , Tam nhị ).