梵天 phạm thiên
♦ Trong kinh Phật gọi ba bậc cao nhất trong tam sắc giới là Phạm thiên . Trong đó có: Phạm chúng thiên , Phạm phụ thiên Đại Phạm thiên . Cũng phiếm chỉ sắc giới chư thiên . ◇Bách dụ kinh : Nhữ kim đương tín ngã ngữ, tu chư khổ hạnh, đầu nham phó hỏa, xả thị thân dĩ, đương sanh Phạm thiên, trường thụ khoái lạc , , , , , (Bần nhân thiêu thô hạt y dụ ).
♦ Chỉ một thần chủ trong Bà-la-môn giáo , Ấn Độ giáo . Tức là thần sáng tạo.