插手 sáp thủ
♦ Tham dự, gia nhập. ◇Trần Tạo : Hoạn đồ yếu xứ nan sáp thủ, Thi xã tùng trung thường dẫn đầu , (Tái thứ vận đáp Hứa Tiết Thôi ).