黃銅 hoàng đồng
♦ Ngày xưa chỉ một thứ đồng (kim loại) màu vàng. Nay thường chỉ hợp kim của kẽm và đồng. ◇Thần dị kinh : Tây bắc hữu cung, hoàng đồng vi tường, đề viết địa hoàng chi cung 西, , (Trung hoang kinh ).