腦脂 não chi
♦ Bệnh có cườm (bạch nội chướng ). ◇Hàn Dũ : Não chi già nhãn ngọa tráng sĩ, Đại siêu quải bích vô do loan , (Tuyết hậu kí thôi nhị thập lục thừa công ). § Ý nói Trương Tịch có bệnh ở mắt.