文蛤 văn cáp
♦ Con nghêu. § Vỏ nó tán ra gọi là cáp phấn (dùng làm thuốc).