預計 dự kế
♦ Dự tính; tính trước. ◎Như: tha dự kế giá cá nguyệt năng trám bất thiểu tiền . § Cũng nói: cổ kế , dự cổ .