顧家 cố gia
♦ Lo cho gia đình, lo việc nhà. ◎Như: tha thị cá cố gia đích nam nhân, thùy giá cấp tha đô hội ngận hạnh phúc , .