炎方 viêm phương
♦ Phiếm chỉ phương nam (vùng đất khí hậu nóng). ◇Bạch Cư Dị : Mỗi nhân độc thử bi thân cố, Đa tại viêm phương chướng hải trung , (Hạ nhật dữ Nhàn thiền sư lâm hạ tị thử ).