無所忌憚 vô sở kị đạn
♦ Chẳng kiêng sợ gì cả. ◇Khổng Trĩ Khuê : Uy phúc tự kỉ, vô sở kị đạn , (Tấu hặc Vương Dung ).