罪名 tội danh
♦ Tên người phạm tội. Cũng chỉ tên tội ác phạm phải.