瑕棄 hà khí
♦ (Vì có tì vết mà) vứt bỏ. ◇Lô Đồng : Nhân sanh hà sở quý, Sở quý hữu chung thủy. Tạc nhật doanh xích bích, Kim triêu tận hà khí , . , (Cảm cổ ).