識時達務 thức thì đạt vụ
♦ Nhận rõ trào lưu thời đại, biến hóa cục thế. Ý nói: biết sự thay đổi của thời thế, khéo xoay xở thích ứng theo cục diện. ◇Hồng Lâu Mộng : Tha bất đa kỉ niên dĩ ba đáo cực đính đích phận nhi, dã chỉ vi thức thì đạt vụ, năng cú thượng hòa hạ mục bãi liễu , , (Đệ cửu thập cửu hồi) Ông ta chẳng mấy năm đã leo lên chức cao nhất. Đó cũng chỉ vì ông ta hiểu thời khéo xoay, biết làm cho trên hòa dưới thuận đó thôi.