露出馬腳 lộ xuất mã cước
♦ Để lộ chân tướng, lòi đuôi. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá lưỡng nhật bỉ tiên hựu thiêm liễu ta bệnh, sở dĩ chi trì bất trụ, tiện lộ xuất mã cước lai liễu , , 便 (Đệ thất nhị hồi) Hai hôm nay lại thêm bệnh hơn trước, không gượng được nữa mới chịu "lòi đuôi" ra.