媒媒 môi môi
♦ Mờ mịt, không rõ. ◇Trang Tử : Môi môi hối hối, vô tâm nhi bất khả dữ mưu , (Trí bắc du ) Mờ mờ, mịt mịt, vô tâm nào biết toan lo (Nhượng Tống dịch).